เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ห้องรับแขก (ร่วมวงสนทนาตามประสาญาติน้ำหมึก)
 
การประกวดวรรณกรรม สุภาว์ เทวกุล
ชื่อผู้โพสต์ : เด็กหญิงชุติมา
mylovefun@hotmail.com
27-12-2012 / 10:15:04
 
Tag :

การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๗) ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาส่งเสริมงานประพันธ์และนักประพันธ์ไทย...
ให้เจริญก้าวหน้า ได้เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทว กุล ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๗) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 


๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน 
เป็นเรื่องสั้น ความยาวประมาณ ๕-๑๐ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา

๒.คุณสมบัติของงาน 
๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย 
๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล 
๒.๕ ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

๓.เกณฑ์การส่ง
๓.๑ พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด ๓.๒ ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๓.๓ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
๓.๔ ส่งโดยตรงที่ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กท.๑๐๘๐๐ (ติดต่อ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
๔.รางวัล รางวัลมี ๑๐ รางวัล เป็นเงินสดจำนวนรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

๕.กำหนดเวลา 
ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖ ประกาศผลการตัดสินในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

๖.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรม พิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
นางสุกัญญา ชลศึกษ์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ__________________
กองบ.ก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นแสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :