เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ถนนนัก (ขอ) เขียน : สารคดี
 
โครงการประกวดวรรณกรรมและสารคดี "รางวัลชมนาด" ครั้งที่ 3
ชื่อผู้โพสต์ : เด็กหญิงชุติมา
mylovefun@hotmail.com
26-12-2012 / 11:41:52
 
Tag :

                             โครงการ Chommanard Book Prize รอบที่ 3 
                                                 (NON-FICTION) 


หลักการและเหตุผล 
             วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภทงานวรรณกรรม ที่มีเรื่องราว เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประ เภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้ หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม ่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชาย ซึ่งสะท้อนมุมมอง ทัศนคติและตัวตนของผู้หญิงในหลายแง่มุม ตลอดจน มีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สังคม และประเทศบ้านเกิดเมืองนอนก็ตาม อย่างไรก็ดีโลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิง จะมีความอ่อนโยนมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่ าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิ ติหนึ่ง โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสายธารสารคดี ชั้นเลิศเพื่อผู้อ่าน ทั่วไป อาทิเช่น สารคดีเรื่องเล่าจาก “ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล” และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ที่เริ่มบุกเบิกไว้ร่วมหนึ่งศตวรรษที่แล้วมา เป็นต้น ทางผู้ริเริ่มโครงการฯ ต้องการเปิดโอกาสและให้กำลังใจนักเขียนหญิงที่มีพื้นที่อยู่ก่อ นแล้วในเชิงปริมาณมาเป็นการเน้นผลงานสร้างสรรค์เชิงคุณภาพมากขึ ้น และอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้งทุนและโอกาสเฉพาะนักเขียนหญิงไทย ให้มีเวทีประกวดรางวัลวรรณกรรมประเภทสารคดีในรอบใหม่นี้ เพื่อกลุ่มเป้าหมายนักอ่านทั่วไปทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงความสามารถของนักเขียนสตรีไทยเป็นกรณีพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ชั้นเลิศ 
2. เพื่อส่งเสริมรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมของนักเขียนหญิง 
3. เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและ สากล 

ประเภทของงานเขียนที่รับพิจารณาในรอบที่ 3 
            งานสารคดี (Non-Fiction) โดยนักเขียนสตรีไทย ที่สร้างสรรค์เป็นอย่างเลิศ และมีความประณีตเพียงพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชม 

ผู้สนับสนุนโครงการ 
            บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทย และต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน มีความยาวของเรื่องไม่ต่ำกว่า 120 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยต้อง พิมพ์และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 8 ชุด พร้อมแผ่นCDบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
2. ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด 
และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง 
3.ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อนรวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต หากมีการ ตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าป ระกวดครั้งต่อไป 
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง 
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน 
6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลข 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโค รงการฯ 
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็น แห่งแรก ทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษ โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 
8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัท ฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ไ ด้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ 
ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมกา ร 
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด แต่อย่างน้อยจะมีรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จาก 
ผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะ กรรมการตัดสินได้ 
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำ นักพิมพ์อื่นโดยทาง 
บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน 

รางวัลในการประกวด 
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้”ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ของแต่ละประเทศ 
2. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล 
· รางวัลชมเชย อันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อม 
ค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย 
· รางวัลชมเชย อันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียวพร้อม ค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย 

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 3 
- เตรียมโครงงาน มกราคม – มิถุนายน 2554 
- แถลงข่าว 5 กรกฎาคม 2554 
- เปิดพิจารณาผลงาน 5 กรกฎาคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 
- คัดเลือกผลงาน ภายใน 30 กันยายน 2555 
- ตัดสินผลงาน ภายใน 31 มกราคม 2556 
- ประกาศผลรางวัล กุมภาพันธ์ 2556 
หมายเหตุ 
1. วันสิ้นสุดการรับผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก 
2. ส่งผลงาน ได้ 2 ช่องทางคือ ทางไปรษณีย์และด้วยตัวเอง ณ จุดรับผลงาน (โดยยืนยันจากตราประทับลงวันที่รับเอกสารเป็นหลัก) 
3. หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับพิจารณาต้นฉบับด้วย 

โดย... Tree for Teen

ขอขอบคุณที่มาจาก
http://www.okkid.net/blog/index.php?post_id=642
 

 


ความคิดเห็น 1

ชมนาดรอบสาม ใกล้ตัดสินผู้ชนะเลิศเต็มทีแล้ว ไม่น่าจะเกินไตรมาสแรกของปีใหม่ศักราช 2556 แน่นอนครับ

ชื่อผู้โพสต์ : arthorn
arthorn1958@hotmail.com
20-01-2013 / 00:51:37

แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :