เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
คุยกับประพันธ์สาส์น
 
การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15
ชื่อผู้โพสต์ : admin
praphansarn@gmail.com
14-04-2013 / 18:16:08
 
Tag :

สถาบันลูกโลกสีเขียวได้จัด “การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15” ขึ้น โดยเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประเภทงานเขียน และความเรียงเยาวชน หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” กติการการประกวดมีดังนี้

ประเภทงานเขียน

 • เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น

 • เป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงวันปิดรับสมัครผลงาน หรือเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จำกัดจำนวนหน้า

 • มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง

 • ในกรณีที่ใช้เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดีต้องนำเสนอข้อเท็จจริงถูกต้องใช้อ้างอิงได้ หากมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงถึงบุคคลต้องสามารถตรวจสอบได้

 • ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งสำเนาผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดส่งได้เพียง 1 ผลงาน และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มาก่อน

 • สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทใดๆ ควรเว้นระยะเวลาไป 3 ปี จึงมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับรางวัลได้ เพื่อให้มีการกระตุ้นการเขียนงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

รางวัล :

 • รางวัลดีเด่น เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลชมเชย เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทความเรียงเยาวชน

 • ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

 • เป็นงานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น เป็นมุมมองของผู้เขียนที่แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนจากประสบการณ์จริง จากจินตนาการ เพิ่มคุณค่าทางจิตใจหรือจิตสำนึก เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

 • ความยาวของผลงาน มีดังนี้

  - ผู้เขียนอายุไม่เกิน 15 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ A4

  - ผู้เขียนอายุ 16 – 25 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ A4

รางวัล :

 • รางวัลดีเด่น เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

 

เปิดรับสมัครผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2556

ส่งผลงาน :

 • ทางไปรษณียบัตร มาที่สถาบันลูกโลกสีเขียว อาคาร 1 ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 • ทางอีเมล greenglobe2556@gmail.com

**ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล : เดือนพฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และ www.pttplc.com


ความคิดเห็น 1

smileysmiley

ชื่อผู้โพสต์ : testAm
ying_hunter@hotmail.com
29-04-2013 / 10:59:35
ความคิดเห็น 2

sadsad

ชื่อผู้โพสต์ : testAm
ying_hunter@hotmail.com
29-04-2013 / 11:42:58

แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :