เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ นายสมบัติ พลายน้อย เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภรรยาชื่อ นางจงกล พลายน้อย มีบุตรชาย 1 คน นามปากกา ส.พลายน้อย ประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดประดู่ทรงธรรม ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอยุธยาวิท...

ประวัติย่อ เป็นคนเชียงใหม่ ศิษย์เก่าปริ๊นส์รอแยลส์วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร เขียนหนังสือ เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ด้วยผลงาน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ บทละคร บทภาพยนตร์ บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ และนวนิยาย ปัจจุบัน เป็นครูสอน ‘ละคร’ ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นนักวิจารณ์ในคอลัมน...

ประวัติย่อ สดใส เป็นนามปากกาของ สดใส ขันติวรพงศ์ เกิดที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนท้องถิ่นใกล้บ้าน ก่อนข้ามมาเรียนมัธยมต้นที่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ ในโรงเรียนสตรีกระบี่ มาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดม กรุงเทพฯ ก่อนไปศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิท...

ประวัติย่อ รองศาสตราจารย์สมบัติ เครือทอง สำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) และมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย เช่น จัดทำซีดีรอม "ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน" เผยแพร่ไปยังสถานทูตฝรั่งเศสและหน่วยงานสังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีตำแหน่งทางราชการมากมาย...

ประวัติย่อ เกิดที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อ 15 สิงหาคม 2471 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เคยผ่านการฝึกอบรม จากสถาบันหนังสือพิมพ์นานาชาติ ( International Press Institute) ได้รับทุนดูงานหนังสือพิมพ์ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เริ่มเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพ...

ประวัติย่อ เป็นคนรังสิต ปทุมธานี เกิด 25 พฤษภาคม 2505 เป็นคนสุดท้องในพี่น้อง 8 คน เริ่มเรียนชั้นประถมที่ ร.ร. ทิพพากรฯ แต่ไปจบประถมต้นและประถมปลายที่ ร.ร.ประชาธิปัตย์ จบมัธยมต้นที่ ร.ร.วัดพระศรีมหาธาตุ มัธยม ว.ค.พระนคร หยุดเรียน 1 ปีการศึกษาออกมาเที่ยวเล่นและบ้าอ่านหนังสือทุกชนิดทุกประเภทอย่างมโห...

(เกิดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2467 ) นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเขียน อดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2548 เป็นที่รู้จักในชื่อ "ใหญ่ นภายน" จากผลงานเขียนในต่วยตูน สมาน นภายน เป็นบุตรคนโตในจำนวน 5 คน ของนายโพธิ์ และนางเฉลิม นภายน เกิดที่ตำบ...

สยุมภู ทศพล สยุมภู ทศพลมีชื่อจริงว่า ประจิม วงศ์สุวรรณเกิด เมื่อพ.ศ.2480 เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา บิดามารดามีอาชีพค้าขาย สยุมภูเป็นบุตรคนที่ 2 จากพี่น้อง 4 คน จบชั้นมัธยมปีที่6 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตามประวัติเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทย เคยได้เหรียญทองคนแรกในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 4 ที่ประเทศอ...

ประวัติย่อ สรศัลย์ แพ่งสภา เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2463 ที่บางกระบือ กรุงเทพฯ เป็นบุตร พันเอกพระอินทรสรศัลย์ กับ นางปลั่ง (สาณะเสน) เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินีบน เซนต์ปีเตอร์ วชิราวุธวิทยาลัย หลังจากสำเร็จปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ได้ทำงานที่บริษัท ชะลอ จำกัด (...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อ 44 ปีที่แล้ว ณ บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย (กิ่งอำเภอโศกไพธิ์ไชยในปัจจุบัน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เรื่องสั้นเรื่องแรกตีพิมพ์ "เขาเริ่มต้นที่นี่"ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ นวนิยายเรื่องแรกตีพิมพ์ที่หนังสือคุรุปริทัศน์ แต่ไม่จบเพราะหนังสือเลิกกิจการไปก่อน ...

ประวัติย่อ นที สีทันดร เป็นนามปากกาของสันติ เศวตวิมล จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรจาก สถาบันวิชาการหนังสือพิมพ์นานาชาติ ประเทศเยอรมนี (นักเรียนทุน) เริ่มทำงานเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์ ‘พิมพ์ไทย’ ก่อนมาเป็นนักข่าวสงคราม ที่หนังสือพิมพ์ ‘ไทยรั...

(เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2469 ) เป็นนักเขียนและบรรณาธิการหนังสือ, ผู้ริเริ่มและเผยแพร่การแพทย์แบบผสมผสาน และการรักษาสุขภาพตามหลักธรรมชาติ เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางสุขภาพแบบชีวจิต และเป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2549 เดิมชื่อสาโรช แต่มารดามักเรียกว่าจงกล ต่อมาภายหลั...

ประวัติย่อ เป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วมาต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ข้ามรั้วไปคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วไปต่อทางวรรณคดีฝรั่งเศสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยมีผลงานทางศิลปวรรณกรรมลงตามหน้านิตยสารบ้าง...

ประวัติย่อ การศึกษา/อบรม - นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน) - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สัมฤทธิบัตรการจัดการการตลาดและการผลิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรการอบรม Web Master Professional Training Cours...

ประวัติย่อ สิทธิชัย จันทรศิลปิน เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 อาชีพ : รับราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :