เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ร.ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (Prof.Wiriya Namsiripongpun) เกิด 3 มกราคม 249 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคสังคม:การพัฒนาและสงเคราะห์คนพิการ การศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขากฎหมายภาษีอากร (LL M. INTAXATIO...

เป็นนักประพันธ์นวนิยายชาวไทย นามปากกาที่เป็นที่รู้จัก คือ แก้วเก้า, ว.วินิจฉัยกุล, รักร้อย, ปารมิตา, วัสสิกา, อักษรานีย์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่...

(พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยมีชื่อจัดตั้งว่า "สหายไท" ในช่วง พ.ศ. 2518 - 2523 เสกสรรค์มีความเห็นขัดแย้งหลายประการกับกรรมการกลางของพรรคฯ และต่...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล (เกิดวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ) เป็นราชบัณฑิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย นับเป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของไทย และมีส่วนให้สังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชนให้ความสนใจการเรียนร...

ประวัติย่อ เป็นคนกรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2514 สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากสถาบันเดิม เมื่อปี 2516 และได้เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลง...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :